Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Física i Protecció Radiològica

El Servei de Física i Protecció Radiològica està format per llicenciats/graduats amb el títol d’especialista en radiofísica hospitalària, tècnics superiors en radioteràpia i en diagnòstic per la imatge.

El Servei de Física i Protecció Radiològica (SFPR) està acreditat pel Consell de Seguretat Nuclear per exercir les tasques de protecció radiològica en tot l’hospital. El servei està compromès amb la qualitat i seguretat, i disposa de la certificació ISO9001-2015.

L’activitat professional dels membres del servei comprèn bàsicament tres aspectes: l’assistència clínica, la recerca i la docència.

Informació destacada

El nostre servei dona suport a tots els serveis de l’hospital que fan servir la radiació ionitzant per al tractament i el diagnòstic de pacients, i també als professionals que utilitzen radionúclids en l’àmbit de la recerca.

La responsabilitat essencial dels membres del Servei és assegurar l’administració eficaç i sense risc de la radiació, per obtenir el millor resultat diagnòstic o terapèutic segons què estipuli la prescripció mèdica del pacient. Això inclou la protecció del pacient, del treballador i de les altres persones, així com del medi ambient, davant la perillositat potencial o l’excés de radiació.

Per desenvolupar aquesta tasca cal establir protocols de dosimetria i control de qualitat adequats, mesurar i caracteritzar la radiació, determinar la dosi administrada, i definir procediments per assegurar una bona qualitat d’imatge. També és necessari desenvolupar programes de garantia de qualitat i comptar amb la col·laboració de la resta de professionals de la salut implicats en l’optimització de l’equilibri entre el benefici i el risc de l’ús de les radiacions.

 

Cartera de serveis

 • Estudis dosimètrics a pacients.
 • Estudi dosimètric 3DCRT Fotons i electrons.
 • Estudi dosimètric de radioteràpia amb intensitat modulada IMRT.
 • Estudi dosimètric de radiocirurgia.
 • Estudi dosimètric d’estereotàxia cranial i extracranial.
 • Estudi dosimètric i dosimetria in vivo amb irradiació corporal total.
 • Estudi dosimètric per braquiteràpia oftàlmica.
 • Estudi dosimètric de pacients sotmesos a proves diagnòstiques.
 • Estudi dosimètric de pacients embarassades sotmeses a proves amb raigs X.
 • Estudis dosimètrics en teràpia molecular.
 • Control de qualitat d’equips.
 • Control de la qualitat dels equips de radioteràpia, acceleradors.
 • Control de la qualitat dels equips de diagnòstic per la imatge.
 • Control de la qualitat dels equips de medicina nuclear, activímetres, gammacambres, sondes quirúrgiques SPECT i PET.
 • Control de qualitat amb monitors d’imatge.
 • Protecció radiològica.
 • Control de qualitat dels equips de protecció individuals (EPI).
 • Gestió de la protecció radiològica; llicències, inspeccions, autoritzacions, modificacions d’instal·lacions radioactives i de radiodiagnòstic.
 • Mesures fonamentals de protecció radiològica: classificació de personal, zones, senyalització, normes, reglaments, procediments d’emergència.
 • Vigilància i control dels treballadors; control dosimètric, gestió de dosímetres, historial dosimètric, estimacions de dosi.
 • Vigilància i control de les zones de treball de les instal·lacions: risc d’irradiació externa i de contaminació.
 • Control de qualitat dels detectors de radiació ambiental i de contaminació.
 • Gestió del material radioactiu no encapsulat i fonts radioactives.
 • Gestió dels residus radioactius.
 • Formació continuada i assessorament en protecció radiològica.

 

Docència

El nostre Servei va ser acreditat com a unitat docent de l’especialitat de radiofísica hospitalària l’any 1995. En l’àmbit internacional, aquesta especialitat és coneguda com a “física mèdica” i consisteix en l’aplicació de la física en el camp de la medicina. El títol d’especialista en RH s’obté després de tres anys de formació com a resident. El SFPR disposa de tres places de resident, una per cada any de la formació.

Grups de recerca
Unitats docents
   
Professionals relacionats
Dra. Mercè
Beltran Vilagrasa
Cap de Servei
Física i Protecció Radiològica
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats