Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Nefrologia Pediàtrica

Nefrologia Pediàtrica a Vall d'Hebron

Al Servei de Nefrologia Pediàtrica estem especialitzats en l’estudi i el tractament d’infants amb malalties renals perquè arribin al seu desenvolupament físic, psíquic, emocional i social. El nivell tecnològic altament sofisticat d’aquesta pràctica, paral·lelament amb els avenços mèdics, ha fet possible que cada vegada més nens puguin sobreviure a una malaltia renal aguda o crònica.

Informació destacada

Al nostre Servei tenim com a objectiu la prevenció de les malalties renals en infants mitjançant el diagnòstic precoç, incloent-hi el diagnòstic prenatal. En el cas dels infants amb malaltia renal crònica en tractament substitutiu, els apliquem el suport vital amb tècniques de diàlisi. En el cas d’una malaltia renal crònica terminal oferim el trasplantament renal com a teràpia idònia. 

El nostre equip tracta amb tècniques extracorpòries, tant en patologia renal primària, com per preservar i prolongar la funcionalitat del trasplantament renal (plasmafèresi, immunoabsorció, etc.).

Participem en la cura i el tractament d’infants amb patologia extrarenal, amb impacte en la funció renal, especialment en pacients amb patologia crònica, com ara el trasplantament d’òrgan sòlid, el trasplantament de moll de l’os, i síndromes amb afectació renal, supervivents de quimioteràpia i nefrotoxicitat.

L’Hospital Vall d’Hebron va ser el primer centre de l’Estat a dur a terme un trasplantament hepàtic infantil l’any 1985.

  

Cartera de serveis 

 • Alteracions hidroelectrolítiques d’origen renal: trastorns del sodi i de l’aigua, trastorns del potassi, trastorns del calci i del fosfat, trastorns del magnesi
 • Alteracions àcid base d’origen renal: acidosi tubular
 • Alteracions neonatals de la funció renal
 • Estudi i tractament de les malformacions renals i malalties neurològiques hereditàries
 • Tubulopaties
 • Glomerulopaties
 • Manifestacions renals d’altres malalties extrarenals
 • Vasculitis
 • Nefropaties tubulointersticials
 • Infecció del tracte urinari i processos infecciosos
 • Uropaties (en coordinació amb la Secció d’Urologia Pediàtrica)
 • Nefrocalcinosi i litiasi renal
 • Tumors nefrourològics (en coordinació amb el Servei d’Oncologia Pediàtrica)
 • Nefrotoxicitat secundària a quimioteràpia i radioteràpia
 • Hipertensió arterial
 • Insuficiència renal aguda
 • Malaltia renal crònica
 • Malaltia renal en receptors d’altres trasplantaments d’òrgan sòlid
 • Malaltia renal en receptors de trasplantament de medul·la òssia
 • Trasplantament renal. Centres, Serveis i Unitats de Referència del Sistema Nacional de Salut (CSUR)

 

Tècniques de depuració extrarenal 

 • Hemo(dia)filtració arteriovenosa i venovenosa contínua
 • Diàlisi peritoneal aguda i crònica
 • Hemodiàlisi aguda i crònica
 • Hemodiàlisi en línia
 • Plasmafèresi
 • Immunoabsorció
 • Lipidoafèresi. Centre de referència
 • Granulocitoafèresi

  

Recerca

 • Investigació sobre la síndrome nefròtica corticoresistent dins del Grup de Fisiologia Renal de l’Institut de Recerca
 • Investigació del retard de creixement en la malaltia renal crònica
 • Investigació sobre els estimuladors de l’eritropoesi en la malaltia renal crònica
 • Investigació de les hormones reguladores del calci en diferents patologies renals
 • Investigació de mecanismes immunomoduladors en el trasplantament renal
 • Assaigs clínics amb ferumoxitol en l’anèmia de la malaltia renal crònica
 • paracalcitol en estadi 4 de MRC

 

Docència

 • Pregrau UAB
 • Formació continuada de Nefrologia Pediàtrica
 • Formació MIR de Pediatria
 • Cursos internacionals de Nefrologia Pediàtrica
Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. Ramon
Vilalta Casas
Metge/ssa
Nefrologia Pediàtrica
 
Històries del campus relacionats