Assistim, formem i fem recerca, perquè el nostre centre ets tu

Unitat d'ecocardiografia i imatge cardíaca

ecocardiograma Vall d'Hebron

La Unitat d’Ecocardiografia i Imatge Cardíaca del Servei de Cardiologia és la responsable de fer les proves necessàries per diagnosticar les diverses cardiopaties. Aquestes proves es fan a pacients de cardiologia, als d’altres especialitats i a persones ingressades a l’hospital. La unitat també dona servei a l’atenció primària. 
És una unitat transversal i col·labora amb altres serveis de l’hospital com el de Radiologia. Gràcies a aquesta feina conjunta, els darrers anys, la unitat d’Ecocardiografia i Imatge Cardíaca ha desenvolupat i consolidat diverses subunitats especialitzades. Algunes d’elles són referents en l’àmbit estatal i europeu.

Informació destacada

La Unitat d’Ecocardiografia i Imatge Cardíaca atén i gestiona les necessitats d’un gran volum de població. Disposa de la tecnologia més avançada i és capdavantera en el coneixement de l’especialitat. És una unitat multidisciplinària i integra l’atenció a les persones, la investigació i la formació en l’activitat quotidiana. Té una gran experiència a aconseguir avenços clínics i d’investigació. La unitat ha aconseguit i publicat nombroses fites de recerca.

La cartera de serveis de la unitat inclou: 

Laboratori d’ecocardiografia
Aquest servei duu a terme cada any:

 • 23.000 ecocardiografies transtoràciques. Entre elles s’inclouen les ecocardiografies bidimensionals i avançades en 3D, 4D i amb l’anàlisi de la deformació del miocardi mitjançant strain
 • 1.000 ecocardiografies transesofàgiques amb imatge bidimensional i avançada en 3D, 4D i fusió 3D-TAC. 
 • 150 ecocardiografies d’estrès, les d’exercici i farmacològiques incloses. La unitat està acreditada per la Societat Espanyola de Cardiologia, en el programa SEC Excelente, i per la Societat Europea de Cardiologia.

Guiatge amb ecocardiografia transesofàgica de cirurgia cardíaca valvular o intervencionisme estructural
En els darrers anys, aquesta tècnica s’ha incorporat en noves intervencions per guiar l’equip de cirurgia cardíaca. Per exemple, s’utilitza en l’implant percutani de vàlvula aòrtica, la reparació valvular mitral percutània, el tancament d’orelleta esquerra i el tancament de shunts intracardíacs. 

Ressonància magnètica cardíaca basal i d’estrès, tomografia cardíaca i coronària, angiotomografia cardíaca i de grans vasos
La unitat duu a terme estudis sobre el diagnòstic per la imatge de les malalties del miocardi, coronàries, del pericardi i de l’aorta. Tots es fan en col·laboració amb el Servei de Radiologia. La unitat està acreditada per la Societat Europea de Cardiologia.

 

Evolució del servei

La Unitat d'Ecocardiografia i Imatge Cardíaca va néixer l’any 1975 dins el Servei de Cardiologia. S’encarregava de fer fonocardiogrames —un registre gràfic dels sons cardíacs obtinguts amb un fonendoscopi— i ecocardiogrames —una ecografia del cor—. Amb el pas del temps, i gràcies als avenços tecnològics, la unitat ha incorporat altres tècniques en el camp de la imatge cardíaca, com ara: 

 • l’ecocardiografia transesofàgica, des de l’interior de l’esòfag
 • l’ecocardiografia 3D i 4D 
 • l’estudi de la deformació del miocardi mitjançant l’strain (tensió)
 • la tomografia axial computaritzada (TAC)
 • la cardioressonància 

Gràcies a aquests avenços, l’equip de la unitat s’ha especialitzat en cadascuna d’aquestes tecnologies.  

L’equip treballa conjuntament amb la Unitat d’Arrítmies, la Unitat de Cardiopaties Congènites i els serveis de Genètica, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Vascular i Cardiologia Pediàtrica. Aquesta col·laboració diària permet avançar en el camp de les cardiopaties des d’un punt de vista clínic i també en la investigació científica.
La unitat inclou les subunitats especialitzades següents: 

 • La Unitat de Cardiopaties Familiars ha estat reconeguda com a Centre de Referència del Sistema Nacional de Salut, gràcies al seu creixement en assistència i investigació. 
 • La Unitat de Patologia Valvular treballa amb la Unitat d’Hemodinàmica per oferir una assistència de qualitat a pacients amb valvulopatia aòrtica i mitral. 
 • La Unitat de Patologia Aòrtica Complexa i Patologia Aòrtica Genètica s’ha convertit en un referent del camp en l’àmbit nacional i europeu. Forma part del European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Diseases. 

 

Principals malalties relacionades amb aquesta especialitat

Cardiopaties familiars
Una part important de les persones ateses a la unitat pateixen algun tipus de miocardiopatia familiar. És una malaltia causada per un defecte d’origen genètic, que provoca un desenvolupament anormal del cor. En alguns casos, causa un engruiximent exagerat de les parets i, en d’altres, una dilatació de cavitats. En tots dos casos, es produeix un funcionament anòmal del cor. Per tractar aquesta malaltia, és essencial l’assessorament d’altres especialistes en genètica i arrítmies. També és necessària la col·laboració amb professionals de cardiologia pediàtrica. El tractament inclou fàrmacs i la col·locació de dispositius intracardíacs, que permeten millorar el funcionament del cor i, fins i tot, evitar la mort sobtada, en casos greus. 

Patologia aòrtica complexa i genètica
Es tracta d’una alteració en la paret de l’artèria aorta, la principal artèria del cos. Pot augmentar-ne la mida o tornar-se més fràgil. Aquestes alteracions poden produir la ruptura o la fissura de l’artèria i posar en risc la vida de la persona. Cal controlar l’alteració i, si cal, intervenir-la de forma quirúrgica o endovascular. 

Malalties valvulars
Una de les consultes més freqüents a la unitat és l’afectació d’alguna de les quatre vàlvules del cor. Aquesta malaltia es diagnostica amb l’ecocardiografia. Les vàlvules del cor es poden deteriorar a causa de l’envelliment, de malalties infeccioses o per alguna causa congènita. El deteriorament pot provocar un estrenyiment de l’obertura de la vàlvula. Això impedeix que la sang circuli correctament. També pot ocasionar un mal tancament i fer que la sang torni enrere en comptes d’avançar en el circuit sanguini. En l’actualitat, el diagnòstic precoç, el seguiment i el tractament adequat permeten solucionar o millorar molt les malalties valvulars. 

El principal tractament de les valvulopaties és l’implant quirúrgic d’una pròtesi mecànica o biològica. En la darrera dècada s’han desenvolupat pròtesis implantables i dispositius per reparar les vàlvules mitjançant un cateterisme. Es tracta d’una tècnica senzilla i molt poc agressiva.

 

Tractaments i proves diagnòstiques relacionats amb aquesta especialitat

Ecocardiografia transtoràcica
Estudia la morfologia i la funció del cor mitjançant ultrasons. És una prova no invasiva, sense contraindicacions i molt eficaç en el diagnòstic per imatge en cardiologia. Permet fer un estudi detallat de la mobilitat de les parets cardíaques, les vàlvules i el flux sanguini dins el cor. En l’actualitat s’utilitza tecnologia tridimensional a l’ecocardiografia. Això permet estudiar el cor des d’un punt de vista més real i millorar el diagnòstic.

Ecocardiografia transesofàgica
Aquesta prova també estudia la morfologia i la funció del cor mitjançant ultrasons. En aquest cas es fa a través d'una sonda a l’interior de l’esòfag. Es requereix la sedació del o la pacient. L’avantatge d'aquesta prova és l’alta resolució d’imatge que ofereix, per sobre de l'ecocardiografia convencional. Per aquest motiu, es fan totes dues quan hi ha dubtes sobre el diagnòstic.

Ecocardiografia transtoràcica d'esforç
Aquesta prova també estudiala morfologiaila funció delcormitjançantultrasons. En aquest cases fa amb el o la pacient pedalejant sobre una bicicletaestàtica.Permet avaluarl’augment del flux coronarien pacientsambcardiopatiaisquèmica.Durant la prova, es faun monitoratge continuatdel'electrocardiogramaide la pressióarterial.Aquestaprovaproporcionainformaciósobre les possiblesobstruccions delesartèriescoronàriesi, en alguns casos,sobrela funció de lesvàlvules.

Tomografia computaritzada multidetector
Aquesta tècnica proporciona, mitjançant l’ús de raigs X, múltiples imatges de talls o seccions del cos, entre les quals, del cor. Un programa informàtic ajunta de nou les imatges obtingudes i genera una visió tridimensional del cor, que permet explorar, de forma molt precisa, les artèries coronàries, l’aorta, les pròtesis valvulars o les comunicacions intracardíaques anòmales. 

Cardioressonància magnètica
Aquesta tècnica també proporciona imatges de seccions del cor i de les principals artèries del cos. En aquest cas, no s’utilitza raigs X. Tot i així, no és aconsellable fer-la en pacients amb insuficiència renal greu o  dispositius intracardíacs implantats. Aporta informació de l’estructura del cor i permet caracteritzar els teixits del cor de forma molt precisa. Determina si el teixit cardíac està format o ocupat per cèl·lules mortes, per teixit fibrós, per greix o per líquid.

 

Recerca

El grup de recerca  de la Unitat d’Ecocardiografia i Imatge Cardíaca té una gran reputació en el seu camp en l’àmbit estatal, europeu i mundial. El programa de recerca rep un finançament majoritàriament extern i altament competitiu. Treballa per conèixer millor les malalties cardíaques i així millorar l’atenció a les persones. El grup de recerca col·labora amb algunes organitzacions com l’associació de pacients contra la síndrome de Marfan (SIMA) o la Societat Espanyola contra la Mort Sobtada José Duran.

La recerca és un àmbit de treball ben consolidat i multidisciplinari. Genera idees originals i avança amb les millores tecnològiques. En els darrers anys, l’equip d’enginyeria del grup ha desenvolupat diverses eines innovadores d’anàlisi d’imatges clíniques per conèixer i solucionar problemes rellevants. També ha publicat diversos articles en revistes científiques i ha participat en diversos assaigs clínics, registres i estudis multicèntrics. El grup també col·labora de forma activa en projectes vinculats a la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, la unitat coordina: 

 • quatre projectes nacionals: FIS i RETOS
 • cinc projectes europeus: Discharge, Cardiateam, iModern, EIT Health i CT-Pro
 • un registre internacional: Pfizer en amiloïdosi cardíaca
 • cinc assaigs clínics: BICATOR, LOAT, IONIS, ARRAY i DAPA-Moda.

Els i les membres de la unitat formen part del Grup de Patologia Aòrtica de la Societat Europea de Cardiologia, l’Associació Europea d’Imatge Cardíaca (EACVI) i la Societat Americana de Ressonància Magnètica (SCMR).

 

Docència 

El programa de formació inclou:

 • un programa d’especialització mèdica en Cardiologia 
 • els i les estudiants de grau, màsters i doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
 • subespecialitzacions dins l’especialitat de Cardiologia 
 • un programa de beques internacionals 
 • seminaris científics setmanals reconeguts internacionalment 
 • formació mèdica continuada 

Les persones membres de la unitat participen regularment en activitats formatives fora de l’hospital. Dirigeixen màsters de patologia cardiovascular i hi col·laboren. La unitat organitza cada any dos cursos d’ecocardiografia i una reunió de cardioressonància i TAC. En aquests esdeveniments participen 200 persones professionals de tot el món.

 

Professionals

La Unitat d'Ecocardiografia i Imatge Cardíaca està formada per personal mèdic, d’infermeria, d’enginyeria i d’administració, així com tècnics i auxiliars. Treballa en col·laboració estreta amb altres seccions del Servei de Cardiologia i amb la resta de serveis de l’hospital. A més, els darrers anys ha incorporat tres persones llicenciades en enginyeria i especialitzades en la dinàmica de fluids. 

La plantilla mèdica està formada per un coordinador i set adjunts i adjuntes. L’equip d’infermeria el formen quatre professionals especialitzats. L’equip de tècnics i tècniques compta amb quatre professionals, qualificats amb un màster específic de la Societat Espanyola de Cardiologia. 

Grups de recerca
Unitats docents
Proves diagnòstiques relacionades
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. Ignacio
Ferreira González
Cap d'Unitat
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Gisela
Teixido Tura
Dra. Laura
Galian Gay
Dra. Laura
Dos Subirà
Cap de Secció
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Sra. Natalia
González Otero
Supervisora d'Infermeria
Dra. Ana Belén
Méndez Fernández
Coordinador Mèdic
Cardiologia
Dra. Nuria
Rivas Gándara
Dra. Alba
Santos Ortega
Metge
Cardiologia
Dr. Jaume
Francisco Pascual
Dra. Begoña
Benito Villabriga
Dra. Berta
Miranda Barrio
Dr. Jordi
Pérez Rodón
Metge
Cardiologia
Dra. Antonia
Sambola Ayala
Dra. Asunción
Torrents Fernández
Dr. Jordi
Bañeras Rius
Metge/ssa
Cardiologia
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats