Del laboratoria l'hospital

Oncogenètica

Grup d'oncogenètica a Vall d'Hebron

El grup d’Oncogenètica estudia l’aplicació de la seqüenciació massiva per al diagnòstic del càncer hereditari. Treballa en la identificació de nous al·lels per la predisposició genètica al càncer de mama i ovari, i en l’expressió i anàlisi funcional de les variants genètiques amb significació clínica desconeguda en predisposició al càncer familiar. Estudia altres factors associats al risc de càncer de mama i d’ovari, així com el disseny de proves sobre toxicitat en radioteràpia.

Informació destacada

Actualment el grup està centrat en la identificació de nous gens de susceptibilitat al càncer de mama i ovari mitjançant seqüenciació massiva (conjunts d’exomes i gens) i estudis d'associació àmplia del genoma. En l’expressió i caracterització funcional de les variants d'importància clínica desconeguda en gens que predisposen al càncer. Així com la identificació d'isoformes de mARN de BRCA com a possible nou mecanisme de resistència contra els inhibidors de PARP, i l’estudi dels microARN i els ARN no codificants llargs en la susceptibilitat a la toxicitat clínica induïda per la radioteràpia.

Participa en el projecte europeu REQUITE amb cohorts prospectives de pacients amb càncer tractats amb radioteràpia per als assajos de biomarcadors d'efectes secundaris de la radioteràpia.

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dra. Olivia
Pujol Carreras
Metge/ssa
Oftalmologia
Investigador
Grup d'oncogenètica
 
Notícies i activitats