Vall d’Hebron obté més d’1,6 milions d’euros en ajuts del PERIS

En aquesta segona convocatòria del PERIS, orientada a l’àmbit de la salut mental , Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus ha obtingut més d’1,6 milions d’euros en ajuts per a la realització de 3 projectes de recerca en salut mental, la intensificació de 7 facultatius i 1 infermera i per a la incorporació de 8 científics.

07/05/2018

Per una banda al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) se li han concedit un total d’ 1.363.641,48 euros que es destinaran a la realització de 3 projectes de recerca en salut mental (dos com a coordinadors i un com a participant); la intensificació de 5 facultatius i d’una infermera, així com la incorporació de 7 de científics i tecnòlegs.

Per la seva banda, al Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) se li ha concedit un total de 3 ajuts PERIS amb un import total de 319.115,5 euros per a la intensificació de 2 facultatius especialistes i per a la incorporació d’un científic.

A aquesta segona convocatòria del PERIS s’han presentat 350 propostes, que han estat avaluades per una quarantena d’experts independents amb la coordinació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). D’entre aquestes propostes, finalment un total de 109 han estat seleccionades pel seu nivell d’excel·lència.

Els ajuts PERIS s’han distribuït en 3 grans àmbits d’actuació:

La Intensificació de professionals d’Infermeria, Fisioteràpia i Facultatius especialistes, amb l’objectiu de potenciar la seva dedicació a la recerca tant en hospitals  com en centres d’atenció primària. La Intensificació de Facultatius especialistes ha estat una de les novetats en aquesta segona convocatòria, així com la dels professionals de Fisioteràpia. En aquest àmbit d’actuació, al VHIR s’intensificaran 5 professionals dels grups de recerca en Malalties Infeccioses, Medicina Materna i Fetal, Cefalea i Dolor Neurològic, Malalties Digestives i Hepàtiques i Biologia Vascular i Metabolisme (VAM). El VHIO intensificarà 2 facultatius especialistes: un per al grup de Càncer de Mama i l’altre per al Grup d’Hematologia Experimental.

La incorporació científics i tecnòlegs als grups de recerca dels instituts de recerca en salut. En aquest àmbit, han estat seleccionats 7 candidats proposats pel VHIR que s’incorporaran als següents grups de recerca: Malalties Neurodegeneratives (2), Direccionament i Alliberament Farmcológic CIBBIM-Nanomedicina (2), Malalties Neurovasculars, Diabetes i Metabolisme i Investigació Biomèdica en Tumors de l’Aparell Digestiu CIBBIM-Nanomedicina. El VHIO incorporarà un científic, per l’estudi dels tumors de l’estroma gastrointestinal (GIST).

I, en tercer lloc, i també com a novetat d’aquesta convocatòria, ajuts PERIS per a projectes de recerca multicèntrics orientats a l’àmbit de la salut mental, amb l’objecte d’aplicar el coneixement cientificotècnic a la millora en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties en aquest àmbit.  S’han concedit dos projectes al VHIR com a entitat beneficiària, i responsable de coordinar els altres centres participants. D’una banda, coordina el projecte “Trastorns del neurodesenvolupament, fracàs escolar i alteracions conductuals a l’adolescència: estudi prospectiu i de modelització territorial de dos grups d’alumnes d’ESO de la Catalunya Central” amb el Dr. Sergi Valero Ventura com a investigador principal.  I de l’altra, “Microbiota i Factors (Epi)genètics en els trastorns del Neurodesenvolupament: TDAH i Autisme al Llarg de la vida a Catalunya (MENTAL-Cat)” amb la Dra. Marta Ribases Haro com a investigadora principal. Els dos investigadors pertanyen al grup de recerca en Psiquiatria, Salut Mental i Adiccions del VHIR. L’import total concedit pels dos projectes és de 350.000 euros, distribuïts en tres anys.

A més, el VHIR també participa en un altre projecte de recerca coordinat per l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol).

PERIS 2016-2020

El Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020 és una eina de planificació i coordinació que estableix les línies generals de recerca i innovació en matèria de salut impulsada pel Govern de la Generalitat a través del Departament de Salut.

El seu propòsit és millorar la salut dels ciutadans a partir del coneixement generat per la recerca i  la innovació.

L’import dels ajuts atorgats en aquesta convocatòria pel període 2018 -2020 és de 8,6 milions d’euros. Cada euro invertit en recerca equival a un retorn de tres euros en valor social i econòmic.

A més a més, el PERIS es planteja el repte de consolidar i augmentar  el lideratge internacional dels centres de recerca en salut de Catalunya.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.