El Govern aprova la creació d’una nova marca que identifiqui el conjunt del sistema sanitari públic de Catalunya

La nova imatge corporativa reforçarà la consciència de tenir un sistema de salut i uns professionals d’excel·lència
28/11/2019

El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació d’una marca per identificar visualment, i d’una manera més integral i global, el conjunt del Sistema de Salut Públic de Catalunya.

Actualment, la percepció visual del sistema es dilueix entre una gran diversitat de marques proveïdores de servei públic. Aquesta realitat dificulta comprendre que existeix un únic sistema de salut d’accés públic que ofereix servei a 7,5 milions de persones, en què treballen 140.000 professionals i que es relaciona diàriament amb la indústria, les institucions i els agents sectorials.

Per a revertir aquesta situació, i després d’analitzar el mapa d’organismes i entitats dependents del Departament de Salut o que hi presten serveis, s’ha creat la nova marca: S/Sistema de Salut de Catalunya.

Aquesta marca va acompanyada d’un nou logotip i d’un nou símbol. La marca és fruit d’un treball conjunt que ha implicat i consultat, mitjançant diferents processos, ciutadans i professionals del sistema de salut d’arreu de Catalunya.

Reforçar un sistema referent al món

Disposar d’aquesta nova marca paraigües serà rellevant en molt àmbits, i en tots conflueix l’objectiu de reforçar el sistema públic de salut de Catalunya, referent reconegut al món per la seva excel·lència i diversitat. De fet, la creació d’aquesta marca s’emmarca en la necessitat que sigui un aglutinador comú de tots els actors, agents i centres del sistema, que cada vegada treballen més de forma coordinada i interrelacionada, com passa entre l’atenció primària i l’hospitalària, o aquesta amb la sociosanitària, per exemple.

Per exemple, pel propi sistema suposarà posar en valor una estratègia comuna, la transformació, l’excel·lència dels seus proveïdors i el rendiment dels recursos públics orientat a la cura de la salut de les persones.

En segon lloc, pels professionals, la marca pot servir per generar-los orgull de pertinença, així com per a millorar la informació, el coneixement i la coordinació, de manera que s’actuï amb més agilitat, amb més integració i orientació a la millora contínua i la innovació des d’una visió de contínuum assistencial.

Per últim, per a la ciutadania, la marca ajudarà a que identifiqui que, principalment, està sent atès pel sistema públic català de la salut, independentment si ho fa a través d’un proveïdor o d’un altre, o a un centre hospitalari concret o a un altre, per exemple.

A banda que la marca ordenarà i farà més accessible els circuits i el pas de la ciutadania pel sistema, també l’ha d’ajudar a ser més conscient de l’excel·lència del servei públic i de la professionalitat dels equips. Així, amb una experiència més entenedora que l’actual, la ciutadania es farà seva la marca, tot afavorint la transparència, la participació i la confiança.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.