Vall d’Hebron desenvolupa un Model d’Acreditació COVID-19 per millorar la resposta de l’Hospital enfront de la pandèmia

Segons el model, Vall d'Hebron compleix el 86 % dels estàndards definits i s'identifiquen 96 bones pràctiques i 42 àrees de millora.

27/07/2020

Vall d’Hebron ha desenvolupat un Model d’Acreditació COVID-19 per avaluar la capacitat de l’Hospital per donar resposta a les necessitats actuals i futures que provoca el context de la crisi del coronavirus. Aquest model serveix per identificar les àrees de millora que han de ser reforçades i les bones pràctiques que s’han de posar en valor i compartir amb altres institucions.

Segons l’avaluació feta a Vall d’Hebron mitjançant aquest mateix model, s’ha determinat que l’Hospital compleix el 86 % dels estàndards definits i s’hi identifiquen 96 bones pràctiques i 42 àrees de millora, a partir de les quals s’establirà un pla d’acció que es posarà en marxa a curt termini.

El model d’acreditació COVID-19 consta de 208 estàndards (cada estàndard defineix cadascuna de les recomanacions o requeriments que l’Hospital ha d’acomplir per tal de donar una resposta adequada a l’atenció dels pacients en el context de la pandèmia de la COVID-19).

Els estàndards analitzen aspectes clínics com l’organització de l'assistència sanitària (a les àrees d’Urgències, Hospitalització, Crítics, Àrees Quirúrgiques, Atenció Ambulatòria, Àrees de suport al Diagnòstic i Tractament, etc.) o les accions de prevenció i control de la infecció (per exemple, el sistema de detecció precoç de casos i seguiment de contactes). També analitzen aspectes no clínics com la provisió de recursos materials i infraestructures, l’organització i gestió dels professionals (com ara l’acreditació de competències), els sistemes d'informació per al seguiment de la pandèmia o els circuits de comunicació amb professionals, pacients i comunitat (per exemple, el recolzament social i de salut mental, l’acompanyament i la comunicació amb pacients i familiars).

Per tal d’elaborar el model d’acreditació, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha fet una revisió de procediments i plans de preparació i resposta que s’han dissenyat a nivell internacional davant la pandèmia de la COVID-19. També s’han revisat els propis plans de contingència i adaptació aplicats a Vall d’Hebron. Finalment, el model ha estat validat pels referents del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia, el Servei de Malalties Infeccioses, Salut Laboral, Direcció de Processos i Qualitat i la Unitat de Suport a les Acreditacions del centre.

L’acreditació s’ha realitzat en dues fases: d’una banda, s’ha fet una autoavaluació mitjançant grups focals de professionals de les àrees implicades; i de l’altra, a través d’auditories presencials dutes a terme a les diferents unitats de l’Hospital.

En definitiva, aquest sistema d'acreditació busca, en un context de crisi com l'ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, una atenció hospitalària més efectiva, eficient i segura que, a més, generi confiança en la ciutadania. Aquest objectiu, però, no s'aconsegueix únicament amb una acreditació puntual, sinó també a través del seguiment durant els propers mesos, tant dels elements inclosos en cadascun dels estàndards del model, com de les accions de millora que s’implementin a l’Hospital.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.