Vall d’Hebron participa en un estudi que millora els resultats de pacients amb càncer gàstric amb expressió d’HER2, afegint pembrolizumab al seu tractament

Quan encara s’ha de completar l'estudi, una anàlisi intermèdia ha demostrat que afegir pembrolizumab al tractament augmenta la taxa de resposta objectiva de la malaltia avançada, i l’FDA, en una decisió sense precedents, ha aprovat ràpidament aquesta nova opció terapèutica.

15/12/2021

En el tractament del càncer cada vegada adquireixen més importància les teràpies combinades, aquelles que volen aprofitar les sinergies entre diferents tractaments per aconseguir superar els mecanismes de defensa de les cèl·lules tumorals i aconseguir vèncer la malaltia. En aquesta línia es troben les dades d'una anàlisi intermèdia de l'assaig de fase III KEYNOTE-811, que acaben de publicar-se a la revista Nature i que demostren, per primera vegada, que afegir pembrolizumab, un anticòs dirigit contra el receptor de PD-1 a la superfície de la cèl·lula, a la teràpia ja existent millora els resultats en pacients de càncer gàstric avançat amb sobrexepressió d’HER2, i n’augmenten la taxa de resposta objectiva. El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, ha participat en aquest estudi internacional.

Aproximadament el 15-20% dels adenocarcinomes avançats gàstrics o de la unió gastroesofàgica presenten sobreexpressió del gen HER2. Per aquest motiu, des de fa més d'una dècada el tractament convencional per a aquesta població consistia en l'administració combinada de quimioteràpia amb trastuzumab, un anticòs dirigit contra HER2.

«Ara, amb les dades obtingudes en aquest nou assaig, s'ha pogut observar que afegir-hi un nou fàrmac, en aquest cas pembrolizumab, aconsegueix millorar la taxa de resposta al tractament en aquesta població de pacients de càncer gàstric HER2 positius. És la primera vegada que una teràpia anti-PD-1 demostra, en aquest tipus de malalts, una millora en termes de resposta objectiva», explica el Dr. Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), director del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i un dels autors de l'estudi publicat ara.

Dades prometedores en espera de la conclusió de l'estudi                                                                                                           

L'assaig KEYNOTE-811 es va dissenyar per estudiar més a fons la combinació de pembrolizumab, trastuzumab i quimioteràpia en pacients amb adenocarcinoma avançat d'esòfag, gastroesofàgic o gàstric HER2 positiu, que en estudis previs ja havia demostrat tant una eficàcia clínica com una seguretat manejable. Per això es va reclutar un total de 434 participants; ja es disposa de les dades dels primers 264 pacients inclosos, sobre els quals es va fer l'anàlisi intermèdia, que ara s'ha publicat a Nature i que ja s'havien avançat al congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) celebrat aquest any.

«Aquestes troballes inicials prometedores de KEYNOTE-811 suggereixen que aquesta triple combinació pot ser una opció de tractament transformadora per a l'adenocarcinoma gàstric o de la unió gastroesofàgica HER2 positiu. Així, han servit perquè l'Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units, l’FDA, n'hagi aprovat ràpidament l'ús. Això és una decisió sense precedents, ja que mai no s'havia pres una decisió sobre la base d'uns resultats intermedis que no estan avaluant les variables principals de l'estudi», explica el Dr. Josep Tabernero.

Segons aquesta anàlisi intermèdia, un 74,4% dels pacients que van rebre la triple combinació ha mostrat una resposta objectiva, mentre que al grup de control, als quals s'administrava el tractament convencional de quimioteràpia i trastuzumab més un placebo, aquesta resposta només era d'un 51,9%, un resultat estadísticament significatiu. També es va poder observar que al grup que rebia pembrolizumab es reduïa notablement la mida del tumor i s'induïen respostes completes en alguns participants. «Encara que es tracta de resultats prometedors, ara hem d'esperar a completar l'estudi per veure si finalment això es tradueix tant en una supervivència lliure de progressió més alta com en una millor supervivència general, que eren les dues variables principals que es pretenien estudiar», afegeix el Dr. Tabernero, que recalca la necessitat de prendre aquests resultats amb prudència. Tot i així, considera que això suposa un pas més en la lluita contra la malaltia avançada en càncer gàstric i reforça la importància d'associar estratègies terapèutiques que estimulen la resposta immune als tractaments convencionals.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.