Creem una llista de verificació per a la redacció de documents amb perspectiva de gènere

La llista de control o checklist serveix als professionals per avaluar de forma objectiva si un document inclou la perspectiva de gènere a través del compliment d’una sèrie de criteris. Ens sumem al Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones.

27/05/2022

Garantir que la redacció dels documents de Vall d’Hebron es faci amb un llenguatge inclusiu i no sexista i que es tinguin en compte les diferències per sexe i gènere, per tal de prevenir i resoldre desigualtats. Són els objectius de la llista de verificació per a la redacció de documents incloent la perspectiva de gènere proposat per Infermeria i que ha liderat Lídia Iñigo, infermera i membre de la comissió de perspectiva de gènere de Vall d’Hebron. “La llista de control o checklist serveix perquè els professionals de Vall d’Hebron puguin avaluar de forma objectiva si un document està fet amb perspectiva de gènere a través del compliment d’una sèrie de criteris”, explica Lídia Íñigo: “Idealment, la checklist s’ha de consultar abans de redactar el document, per tal de tenir en compte les qüestions que planteja en el procés de redacció”. 

Entre els aspectes que poden avaluar-se a través de la checklist figuren si el document té un llenguatge inclusiu i no sexista, si al grup de treball per a la seva redacció n’hi ha una representació equilibrada de dones i homes, així com de persones formades en gènere, si el document té en compte dades estadístiques desagregades per sexe i indicadors de gènere de la població diana en cas d’existir o si les imatges que apareixen potencien la superació d’estereotips de gènere. 

“És un pas més per lluitar contra el biaix de gènere en Salut i visibilitzar homes i dones en la seva dimensió biològica, històrica, social i cultural”, explica la Dra. Rosa Ramos, cap de la Unitat de Gestió de Dades i Suport a la Decisió mèdica i presidenta de la Comissió de Perspectiva de Gènere en la Salut. Es tracta d’una comissió integradora i multidisciplinària creada per Vall d’Hebron a finals de setembre 2021 amb l’objectiu d’implementar la perspectiva de gènere en els processos assistencials i de recerca, tot convertint-se en una part important del motor de canvi en la reducció del biaix de gènere per la salut. 

El concepte de biaix de gènere en Salud va definir-se el 1991 i explica que els esforços diagnòstics i terapèutics desiguals en homes i dones provoquen desigualtats de salut entre els dos sexes. L’exemple més conegut és l’infart. La major part de la població coneix la simptomatologia característica dels homes, un dolor fort i agut a la part esquerra del pit. Però els símptomes no són els mateixos en el cas de les dones, que senten opressió al pit, mareig o dolor a l’esquena, unes diferències que fins fa poc no s’explicaven a les aules de Medicina. Va ser una cardiòloga americana, Bernardine Healey, qui a la dècada dels 90 va advertir d’una mala praxi en l’atenció cardiovascular de les dones perquè estaven infrarepresentades a la majoria de treballs d’investigació sobre problemes cardíacs. Un estudi de 2019 de la Dra. Antonia Sambola, del Servei de Cardiologia de Vall d’Hebron i experta en la salut cardiovascular de la dona, va demostrar que ser dona és un factor de risc en l’infart agut de miocardi amb elevació del segment ST: tenen més risc de morir perquè triguen més temps a acudir al sistema sanitari i perquè els símptomes es confonen moltes vegades amb ansietat. 

La Comissió de Perspectiva de Gènere en la Salut no només vol reduir la desigualtat en l’àmbit assistencial, tot vetllant perquè Vall d’Hebron desenvolupi una medicina personalitzada amb criteris d’igualtat i equitat. També treballa per traslladar aquesta mirada equitativa entre gèneres i sexes a la docència, la recerca (inclosos els assajos clínics), la innovació, els sistemes d’informació i explotació de dades i a nivell estructural, conscienciant els i les professionals de l’hospital dels possibles biaixos de gènere en l’assistència sanitària. Vall d’Hebron se suma al Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, que se celebra aquest dissabte per tal de fer difusió de l’estat de salut de les dones, de les seves necessitats i demandes, i del compromís de les administracions per donar-hi resposta.

“És un pas més per lluitar contra el biaix de gènere en Salut i visibilitzar homes i dones en la seva dimensió biològica, històrica, social i cultural”, explica la Dra. Rosa Ramos. 

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.