Estades formativesa l'Hospital
Inici | Què fem al Campus | Docència | Estades formatives d'especialistes de centres estrangers
color

Estades formatives
d'especialistes d'hospitals estrangers

Aquestes estades estan dirigides a especialistes titulats o en formació d’hospitals estrangers. Estan regulades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que ha de donar-ne l’autorització. Rebem professionals de 28 nacionalitats que duen a terme períodes de formació addicional de fins a sis mesos integrats als equips assistencials de més de 40 especialitats. El gran volum de sol·licituds anuals i la necessitat de fer compatibles tots els programes formatius en un entorn respectuós amb els pacients, ens obliga a ser molt rigorosos amb els circuits i amb les condicions d’admissió.

Circuit de sol·licitud i incorporació

 1. La sol·licitud es realitzarà emplenant el formulari. Haurà de tenir present que els tràmits poden trigar entre 9 i 12 mesos des de la sol·licitud. Si coneix als professionals amb els que desitja fer l'estada, és aconsellable que contacti amb ells primer per conèixer la disponibilitat. Recordi que només es pot sol·licitar una estada formativa i un únic hospital.
 2. La Comissió de Docència de l'Hospital valorarà la sol·licitud i emetrà una resposta en el menor temps possible. En cas afirmatiu es comunicarà al Departament de Salut (òrgan competent de la comunitat autònoma).
 3. Si és acceptat, la Comissió de Docència reservarà la plaça i remetrà al sol·licitant una acceptació formal, signada per la presidenta de la Comissió de Docència, i l'acceptació de la comunitat autònoma. Aquesta acceptació només és vàlida durant les dates especificades i és necessària per iniciar els tràmits amb el Ministeri de Sanitat. No genera cap compromís futur per part de l'hospital si no va acompanyada de l'autorització corresponent del Ministeri de Sanitat.
 4. Posteriorment, la persona interessada haurà d'iniciar els tràmits amb el Ministeri de Sanitat a través del web seguint les seves indicacions. El Ministeri obre el termini per valorar les sol·licituds en dos moments de l'any: gener-febrer i juny-juliol.
 5. Posteriorment rebrà la resolució del Ministeri. Un cop autoritzada l'estada, el Ministeri de Sanitat tancarà l'expedient. Així doncs, un canvi de data implicarà un tràmit nou.
 6. El dia de la incorporació, adreceu-vos a la Direcció de Docència per a realitzar els tràmits oportuns. Recordeu que és indispensable que aporti una fotocòpia de l'assegurança d'accidents i d'assistència sanitària i una altra de l'assegurança de responsabilitat civil. Així mateix, haurà de signar un document de compromís de confidencialitat i docent, en el qual s'especifiqui que coneix, entén i accepta les condicions establertes per l'Hospital
Envia sol·licitud estada formativa
Requisits
 • Cal tenir en el moment de la realització de l’estada una vinculació laboral de caràcter professional o formatiu amb una institució pública o privada d’algun país amb què l’Estat espanyol hagi subscrit conveni de col·laboració cultural. 
 • S’ha d’estar en possessió del títol de graduat universitari en medicina, farmàcia o infermeria. 
 • També podrà fer estades formatives qui tingui el títol d’especialista en ciències de la salut o estigui duent a terme la formació en alguna de les especialitats següents i que compleixin els requisits de titulació que es detallen a continuació: psicologia clínica, anàlisis clíniques, bioquímica clínica, immunologia, microbiologia i parasitologia, radiofarmàcia o radiofísica hospitalària.
Condicions
 • La durada màxima de l’estada serà de sis mesos, i en casos excepcionals es podrà prorrogar fins a sis mesos més.
 • L’autorització de l’estada formativa només serà vàlida per a les dates concretes detallades en la resolució del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.  
 • Els especialistes en període de formació (residents), pel fet de no ser residents de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ni de cap altre centre espanyol acreditat per a la formació especialitzada, en cap cas podran realitzar les mateixes activitats que els residents d’hospitals de l’Estat espanyol, ni en el que afecti a la pràctica i l’aprenentatge d’habilitats tècniques, ni pel que fa a l’assumpció progressiva de responsabilitats assistencials.
Certificats
 • Una vegada conclòs el període formatiu, la Comissió de Docència emetrà un certificat en què farà constar les activitats dutes a terme i l’avaluació de l’estada formativa com a satisfactòria o no satisfactòria a la vista de l’informe que emetin els professionals que hagin tutelat la formació 
 • El Ministeri de Sanitat, a la vista de l’avaluació, expedirà una certificació acreditativa de l’estada formativa. 
 • Ni el certificat de l’Hospital ni el del Ministeri podran ser utilitzats per a l’obtenció del títol espanyol d’especialista ni per a l’homologació del títol estranger corresponent.  

Relació dels professionals amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • Accediran al recinte hospitalari amb una finalitat exclusiva de formació. 
 • L’acceptació de l’estada no estableix cap tipus de vinculació laboral amb l’Hospital i no es percebrà cap tipus de compensació econòmica ni retribució per part de l’Hospital durant el temps que duri la formació.
 • Estaran subjectes a la normativa i el reglament interns de l’Hospital, així com a les normes específiques del servei o la unitat on es realitzi la formació. 
 • S’ha de disposar de targeta sanitària o, en cas dels professionals estrangers, d'una pòlissa d'accidents i una assegurança que els cobreixi l'assistència mèdica. L’Hospital s’eximeix de qualsevol reclamació, pel que fa a malaltia comuna o accident que pugui sobrevenir com a conseqüència de la seva permanència a les dependències del centre, atès que l’estada és exclusivament per a formació. 
 • L’Hospital es reserva el dret de revocar el permís d’estada en qualsevol moment, si considera que s’han incomplert les condicions establertes.

Activitats dels professionals a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • El o la professional tindrà l’horari de formació que pacti amb el seu supervisor/a, en funció del programa i amb el vistiplau del o de la cap de servei o supervisor/a d’infermeria. 
 • No podrà signar documentació clínica, ni responsabilitzar-se de l’atenció de pacients ingressats, ambulatoris o d’urgències. 
 • Les activitats en què intervingui seran planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals que prestin serveis en la unitat assistencial en la qual es faci l’estada i han de comptar amb el consentiment dels pacients per estar presents o participar en el seu diagnòstic o tractament mitjançant l’entrevista clínica, l’exploració o la realització de procediments de qualsevol tipus. Estarà obligat a conèixer i respectar la legislació espanyola respecte a protecció de dades de caràcter personal (llei 15/1999, de 13 de desembre) i garantir el secret professional tant durant l’estada a l’Hospital com després.
 • Ha d’estar col·legiat/da i disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que li cobreixi els riscos en què pugui incórrer com a conseqüència de les activitats dutes a terme durant la seva estada formativa. 

Aula Vall d'Hebron

Conscients de la participació i compromís dels professionals de l’Hospital en la gestió del coneixement, des de la Direcció de Docència es posa en marxa el 2007 un nou projecte anomenat Aula Vall d’Hebron, per tal de desenvolupar una estructura que permeti la difusió i l’intercanvi de coneixement entre els professionals de la salut, així com el desplegament d’una línia formativa d’àmbit social.

L’Aula Vall d’Hebron, té com a objectiu principal crear un marc de coneixement de referència, on els professionals de la salut aconsegueixin l’actualització de les seves competències, i per una altra els ciutadans tinguin accés a un coneixement basat en criteris d’evidència científica en temes d’interès per a la seva salut.
Ves a l'Aula Vall d'Hebron