Estades formatives d'especialistes d'hospitals estrangers

Les estades formatives d'especialistes d'hospitals estrangers estan dirigides a especialistes titulats o en formació d’hospitals estrangers. Estan regulades pel Ministeri de Sanitat, que ha de donar-ne l’autorització.

Rebem professionals de 28 nacionalitats que duen a terme períodes de formació addicional de fins a 6 mesos integrats als equips assistencials de més de 40 especialitats. El gran volum de sol·licituds anuals i la necessitat de fer compatibles tots els programes formatius en un entorn respectuós amb els pacients ens obliga a ser molt rigorosos amb els circuits i amb les condicions d’admissió.

Circuit de sol·licitud i incorporació

Primer pas

La sol·licitud es realitzarà emplenant aquest formulari. Si coneixes els professionals amb els quals vols fer l'estada, és aconsellable que contactis amb ells primer per conèixer-ne la disponibilitat. Recorda que només es pot sol·licitar una estada formativa i un únic hospitalÉs imprescindible que adjuntis al formulari l'informe del responsable del centre sanitari del teu país de procedència on prestes els serveis. En aquest informe s'autoritza la rotació amb el teu nom i cognoms, l’especialitat, la unitat de rotació i les dates de rotació. La fotografia que seleccionis ha de ser de mida carnet i ha de tenir el fons blanc.

Segon pas

La Comissió de Docència de l'Hospital valorarà la sol·licitud i emetrà una resposta al més aviat possible. En cas afirmatiu, es comunicarà al Departament de Salut (òrgan competent de la comunitat autònoma). Si és acceptat, la Comissió de Docència reservarà la plaça i enviarà al sol·licitant una acceptació formal, signada per la presidenta de la Comissió de Docència, i l'acceptació de la comunitat autònoma. Aquesta acceptació només és vàlida durant les dates especificades i és necessària per iniciar els tràmits amb el Ministeri de Sanitat. No genera cap compromís futur per part de l'Hospital si no va acompanyada de l'autorització corresponent del Ministeri de Sanitat.

Tercer pas

Posteriorment, la persona interessada haurà d'iniciar els tràmits amb el Ministeri de Sanitat al seu web seguint les seves indicacions. El Ministeri obre el termini per valorar les sol·licituds en dos moments de l'any: gener-febrer i juny-juliol. Més tard, rebràs la resolució del Ministeri. Un cop autoritzada l'estada, el Ministeri de Sanitat tancarà l'expedient. Així doncs, un canvi de data implicarà un tràmit nou.

Quart pas

El dia de la incorporació, adreça't a la Direcció de Docència per fer els tràmits oportuns. Recorda que és indispensable que aportis una fotocòpia de l'assegurança d'accidents i d'assistència sanitària i una altra de l'assegurança de responsabilitat civil. Així mateix, hauràs de signar un document de compromís de confidencialitat i docent, en el qual s'especifica que coneixes, entens i acceptes les condicions establertes per l'Hospital.

Requisits

 • Cal tenir una vinculació laboral de caràcter professional o formatiu amb una institució pública o privada d’algun país amb què l’Estat espanyol hagi subscrit conveni de col·laboració cultural.
 • S’ha d’estar en possessió del títol de graduat universitari en medicina, farmàcia o infermeria.
 • També podrà fer estades formatives qui tingui el títol d’especialista en ciències de la salut o estigui duent a terme la formació en alguna de les especialitats següents i que compleixin els requisits de titulació que es detallen a continuació: psicologia clínica, anàlisis clíniques, bioquímica clínica, immunologia, microbiologia i parasitologia, radiofarmàcia o radiofísica hospitalària.

Condicions

 • La durada màxima de l’estada serà de dotze mesos sense possibilitat de pròrroga.
 • L’autorització de l’estada formativa només serà vàlida per a les dates concretes detallades en la resolució del Ministeri de Sanitat.
 • Els especialistes en període de formació (residents), pel fet de no ser residents de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ni de cap altre centre espanyol acreditat per a la formació especialitzada, en cap cas podran realitzar les mateixes activitats que els residents d’hospitals de l’Estat espanyol, ni en allò que afecti la pràctica i l’aprenentatge d’habilitats tècniques, ni pel que fa a l’assumpció progressiva de responsabilitats assistencials.

Certificats

 • Una vegada conclòs el període formatiu, la Comissió de Docència emetrà un certificat en què farà constar les activitats dutes a terme i l’avaluació de l’estada formativa com a satisfactòria o no satisfactòria a la vista de l’informe que emetin els professionals que hagin tutelat la formació.
 • El Ministeri de Sanitat, a la vista de l’avaluació, expedirà una certificació acreditativa de l’estada formativa.
 • Ni el certificat de l’Hospital ni el del Ministeri podran ser utilitzats per a l’obtenció del títol espanyol d’especialista ni per a l’homologació del títol estranger corresponent.

Relació dels professionals amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • Accediran al recinte hospitalari amb una finalitat exclusiva de formació.
 • L’acceptació de l’estada no estableix cap tipus de vinculació laboral amb l’Hospital i no es percebrà cap tipus de compensació econòmica ni retribució per part de l’Hospital durant el temps que duri la formació.
 • Estaran subjectes a la normativa i el reglament interns de l’Hospital, així com a les normes específiques del Servei o la Unitat on es realitzi la formació.
 • S’ha de disposar de targeta sanitària o, en cas dels professionals estrangers, d'una pòlissa d'accidents i una assegurança que els cobreixi l'assistència mèdica. L’Hospital s’eximeix de qualsevol reclamació, pel que fa a malaltia comuna o accident que pugui sobrevenir com a conseqüència de la seva permanència a les dependències del centre, atès que l’estada és exclusivament per a formació.
 • L’Hospital es reserva el dret de revocar el permís d’estada en qualsevol moment, si considera que s’han incomplert les condicions establertes.

Activitats dels professionals a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • El o la professional tindrà l’horari de formació que pacti amb el seu supervisor/a, en funció del programa i amb el vistiplau del o de la cap de servei o supervisor/a d’Infermeria.
 • No podrà signar documentació clínica, ni responsabilitzar-se de l’atenció de pacients ingressats, ambulatoris o d’urgències.
 • Les activitats en què intervingui seran planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals que prestin serveis en la unitat assistencial en la qual es faci l’estada i han de comptar amb el consentiment dels pacients per estar presents o participar en el seu diagnòstic o tractament mitjançant l’entrevista clínica, l’exploració o la realització de procediments de qualsevol tipus. Estarà obligat a conèixer i respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (RGPD, Reglament UE 2016/679 i LOPD 3/2018, de 5 de desembre) i garantir el secret professional tant durant l’estada a l’Hospital com després.
 • Ha d’estar col·legiat/da i disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que li cobreixi els riscos en què pugui incórrer com a conseqüència de les activitats dutes a terme durant la seva estada formativa.

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.