Estades formativesa l'Hospital
Inici | Què fem al Campus | Docència | Estades formatives d'especialistes d'hospitals de l'Estat
color

Estades formatives
d'especialistes d'hospitals de l'Estat espanyol

Aquestes estades, generalment curtes, estan adreçades a especialistes de l’Estat espanyol o estrangers que estan treballant a centres sanitaris espanyols. Tenen una finalitat exclusiva de formació i reciclatge professional. No substitueixen totalment ni parcialment una formació reglada i no es tenen en consideració per a l’obtenció de cap titulació. L’objectiu és conèixer l’organització d’un determinat procés, una unitat o aprendre tasques o habilitats molt concretes i específiques. Abans de començar l’estada, els especialistes han de tenir un pla de formació definit i un professional de l’Hospital responsable que planifiqui i supervisi les seves activitats. 

Circuit de sol·licitud i incorporació


 • La sol·licitud s’ha d’adreçar per correu electrònic a formacionexterna@vhebron.net almenys dos mesos abans de les dates desitjades. Si coneixeu els professionals amb què desitgeu fer l’estada, contacteu-hi primer per saber la seva disponibilitat. Si no és així, adreceu-vos directament a Docència.

 • Si hi esteu d’acord, reuniu la documentació següent i envieu-la a formacionexterna@vhebron.net amb una còpia del DNI, una còpia del títol d’especialista, informe del responsable del centre on presta els serveis acceptant i recomanant l’estada i una fotografia de mida carnet. 

 • La Comissió de Docència de l’Hospital valorarà la sol·licitud i emetrà una resposta en el menor temps possible. No s’iniciarà el tràmit fins que la documentació estigui completa. 

 • No us podreu incorporar a l’Hospital fins que no tingueu l’autorització formal, que només serà vàlida per a les dates especificades. 

 • El dia que us incorporeu a l’Hospital, adreceu-vos a la Direcció de Docència per realitzar els tràmits oportuns. Recordeu que és indispensable que porteu una fotocòpia del carnet de col·legiat i una altra de l’assegurança de responsabilitat civil. Així mateix, haureu de signar un document de compromís en què s’especifica que coneixeu, enteneu i accepteu les condicions establertes per l’Hospital.

descarrega't l'imprès de sol·licitud d'estada formativa
Requisits
 • Ser especialista en ciències de la salut. 
 • Tenir en el moment de fer l’estada una vinculació laboral de caràcter professional amb una institució pública o privada espanyola.
Condicions
 • La durada màxima de l’estada és de sis mesos
 • L’autorització només és vàlida per a les dates pactades.

Relació dels professionals amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • Accediran al recinte hospitalari amb una finalitat exclusiva de formació. 
 • L’acceptació de l’estada no estableix cap tipus de vinculació laboral amb l’Hospital i no es percebrà cap tipus de compensació econòmica ni retribució per part de l’Hospital durant el temps que duri la formació.
 • Estaran subjectes a la normativa i el reglament interns de l’Hospital, així com a les normes específiques del servei o la unitat on es realitzi la formació. 
 • S’ha de disposar de targeta sanitària o, en cas dels professionals estrangers, d'una pòlissa d'accidents i una assegurança que els cobreixi l'assistència mèdica. L’Hospital s’eximeix de qualsevol reclamació, pel que fa a malaltia comuna o accident que pugui sobrevenir com a conseqüència de la seva permanència a les dependències del centre, atès que l’estada és exclusivament per a formació. 
 • L’Hospital es reserva el dret de revocar el permís d’estada en qualsevol moment, si considera que s’han incomplert les condicions establertes.

Activitats dels professionals a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • El o la professional tindrà l’horari de formació que pacti amb el seu supervisor/a, en funció del programa i amb el vistiplau del o de la cap de servei o supervisor/a d’infermeria. 
 • No podrà signar documentació clínica, ni responsabilitzar-se de l’atenció de pacients ingressats, ambulatoris o d’urgències. 
 • Les activitats en què intervingui seran planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals que prestin serveis en la unitat assistencial en la qual es faci l’estada i han de comptar amb el consentiment dels pacients per estar presents o participar en el seu diagnòstic o tractament mitjançant l’entrevista clínica, l’exploració o la realització de procediments de qualsevol tipus. Estarà obligat a conèixer i respectar la legislació espanyola respecte a protecció de dades de caràcter personal (llei 15/1999, de 13 de desembre) i garantir el secret professional tant durant l’estada a l’Hospital com després.
 • Ha d’estar col·legiat/da i disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que li cobreixi els riscos en què pugui incórrer com a conseqüència de les activitats dutes a terme durant la seva estada formativa.