Estades formativesa l'Hospital
Inici | Què fem al Campus | Docència | Estades formatives d'especialistes d'hospitals de l'Estat
color

Estades formatives
d'especialistes d'hospitals de l'Estat espanyol

Aquestes estades, generalment curtes, estan adreçades a especialistes de l’Estat espanyol o estrangers que estan treballant a centres sanitaris espanyols. Tenen una finalitat exclusiva de formació i reciclatge professional. No substitueixen totalment ni parcialment una formació reglada i no es tenen en consideració per a l’obtenció de cap titulació. L’objectiu és conèixer l’organització d’un determinat procés, una unitat o aprendre tasques o habilitats molt concretes i específiques. Abans de començar l’estada, els especialistes han de tenir un pla de formació definit i un professional de l’Hospital responsable que planifiqui i supervisi les seves activitats. 

Circuit de sol·licitud i incorporació

 1. La sol·licitud es realitzarà emplenant el formulari. Haurà de tenir present que els tràmits poden trigar entre 9 i 12 mesos des de la sol·licitud. Si coneix als professionals amb els que desitja fer l'estada, és aconsellable que contacti amb ells primer per conèixer la disponibilitat. Recordi que només es pot sol·licitar una estada formativa i un únic hospital.
 2. La Comissió de Docència de l'Hospital valorarà la sol·licitud i emetrà una resposta en el menor temps possible. En cas afirmatiu es comunicarà al Departament de Salut (òrgan competent de la comunitat autònoma).
 3. Si és acceptat, la Comissió de Docència reservarà la plaça i remetrà al sol·licitant una acceptació formal, signada per la presidenta de la Comissió de Docència, i l'acceptació de la comunitat autònoma. Aquesta acceptació només és vàlida durant les dates especificades i és necessària per iniciar els tràmits amb el Ministeri de Sanitat. No genera cap compromís futur per part de l'hospital si no va acompanyada de l'autorització corresponent del Ministeri de Sanitat. 
 4. Posteriorment, la persona interessada haurà d'iniciar els tràmits amb el Ministeri de Sanitat a través del web seguint les seves indicacions. El Ministeri obre el termini per valorar les sol·licituds en dos moments de l'any: gener-febrer i juny-juliol.
 5. Posteriorment rebrà la resolució del Ministeri. Un cop autoritzada l'estada, el Ministeri de Sanitat tancarà l'expedient. Així doncs, un canvi de data implicarà un tràmit nou.
 6. El dia de la incorporació, adreceu-vos a la Direcció de Docència per a realitzar els tràmits oportuns. Recordeu que és indispensable que aporti una fotocòpia de l'assegurança d'accidents i d'assistència sanitària i una altra de l'assegurança de responsabilitat civil. Així mateix, haurà de signar un document de compromís de confidencialitat i docent, en el qual s'especifiqui que coneix, entén i accepta les condicions establertes per l'Hospital
Envia sol·licitud d'estada formativa
Requisits
 • Ser especialista en ciències de la salut. 
 • Tenir en el moment de fer l’estada una vinculació laboral de caràcter professional amb una institució pública o privada espanyola.
Condicions
 • La durada màxima de l’estada és de sis mesos
 • L’autorització només és vàlida per a les dates pactades.

Relació dels professionals amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • Accediran al recinte hospitalari amb una finalitat exclusiva de formació. 
 • L’acceptació de l’estada no estableix cap tipus de vinculació laboral amb l’Hospital i no es percebrà cap tipus de compensació econòmica ni retribució per part de l’Hospital durant el temps que duri la formació.
 • Estaran subjectes a la normativa i el reglament interns de l’Hospital, així com a les normes específiques del servei o la unitat on es realitzi la formació. 
 • S’ha de disposar de targeta sanitària o, en cas dels professionals estrangers, d'una pòlissa d'accidents i una assegurança que els cobreixi l'assistència mèdica. L’Hospital s’eximeix de qualsevol reclamació, pel que fa a malaltia comuna o accident que pugui sobrevenir com a conseqüència de la seva permanència a les dependències del centre, atès que l’estada és exclusivament per a formació. 
 • L’Hospital es reserva el dret de revocar el permís d’estada en qualsevol moment, si considera que s’han incomplert les condicions establertes.

Activitats dels professionals a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • El o la professional tindrà l’horari de formació que pacti amb el seu supervisor/a, en funció del programa i amb el vistiplau del o de la cap de servei o supervisor/a d’infermeria. 
 • No podrà signar documentació clínica, ni responsabilitzar-se de l’atenció de pacients ingressats, ambulatoris o d’urgències. 
 • Les activitats en què intervingui seran planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals que prestin serveis en la unitat assistencial en la qual es faci l’estada i han de comptar amb el consentiment dels pacients per estar presents o participar en el seu diagnòstic o tractament mitjançant l’entrevista clínica, l’exploració o la realització de procediments de qualsevol tipus. Estarà obligat a conèixer i respectar la legislació espanyola respecte a protecció de dades de caràcter personal (llei 15/1999, de 13 de desembre) i garantir el secret professional tant durant l’estada a l’Hospital com després.
 • Ha d’estar col·legiat/da i disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que li cobreixi els riscos en què pugui incórrer com a conseqüència de les activitats dutes a terme durant la seva estada formativa.