Estades formativesa l'Hospital
Inici | Què fem al Campus | Docència | Estades formatives d'especialistes d'hospitals de l'Estat
color

Estades formatives
d'especialistes d'hospitals de l'Estat espanyol

Aquestes estades, generalment curtes, estan adreçades a especialistes de l’Estat espanyol o estrangers que estan treballant a centres sanitaris espanyols. Tenen una finalitat exclusiva de formació i reciclatge professional. No substitueixen totalment ni parcialment una formació reglada i no es tenen en consideració per a l’obtenció de cap titulació. L’objectiu és conèixer l’organització d’un determinat procés, una unitat o aprendre tasques o habilitats molt concretes i específiques. Abans de començar l’estada, els especialistes han de tenir un pla de formació definit i un professional de l’Hospital responsable que planifiqui i supervisi les seves activitats. 

Circuit de sol·licitud i incorporació

 1. És imprescindible emplenar el formulari per iniciar el tràmit. S'ha de fer com a mínim dos mesos abans de les dates desitjades. Si coneixes als professionals amb els que vols fer l'estada, contacta primer amb ells per saber la seva disponibilitat.
 2. La Comissió de Docència de l'Hospital valorarà la sol·licitud i emetrà una resposta el més aviat possible.
 3. En cas d'acceptació reuneix la documentació següent i envia-la a formacionexterna@vhebron.net amb una còpia del DNI (Document Nacional d'Identitat), una còpia del títol d'especialista, informe del responsable del centre on prestes els serveis acceptant i recomanant la estada.
 4. No et podràs incorporar a l'Hospital fins que no tinguis l'autorització formal, que només serà vàlida durant els dies especificades.
 5. El dia que t'incorpores a l'Hospital, dirigeix-te a la Direcció de Docència per a realitzar els tràmits oportuns. Recorda que és indispensable que portis una fotocòpia del carnet de col·legiat. Així mateix, hauràs de signar un document de compromís en el qual s'especifica que coneixes, entens i acceptes les condicions establertes per l'Hospital.
Envia sol·licitud d'estada formativa
Requisits
 • Ser especialista en ciències de la salut. 
 • Tenir en el moment de fer l’estada una vinculació laboral de caràcter professional amb una institució pública o privada espanyola.
Condicions
 • La durada màxima de l’estada és de sis mesos
 • L’autorització només és vàlida per a les dates pactades.

Relació dels professionals amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • Accediran al recinte hospitalari amb una finalitat exclusiva de formació. 
 • L’acceptació de l’estada no estableix cap tipus de vinculació laboral amb l’Hospital i no es percebrà cap tipus de compensació econòmica ni retribució per part de l’Hospital durant el temps que duri la formació.
 • Estaran subjectes a la normativa i el reglament interns de l’Hospital, així com a les normes específiques del servei o la unitat on es realitzi la formació. 
 • S’ha de disposar de targeta sanitària o, en cas dels professionals estrangers, d'una pòlissa d'accidents i una assegurança que els cobreixi l'assistència mèdica. L’Hospital s’eximeix de qualsevol reclamació, pel que fa a malaltia comuna o accident que pugui sobrevenir com a conseqüència de la seva permanència a les dependències del centre, atès que l’estada és exclusivament per a formació. 
 • L’Hospital es reserva el dret de revocar el permís d’estada en qualsevol moment, si considera que s’han incomplert les condicions establertes.

Activitats dels professionals a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • El o la professional tindrà l’horari de formació que pacti amb el seu supervisor/a, en funció del programa i amb el vistiplau del o de la cap de servei o supervisor/a d’infermeria. 
 • No podrà signar documentació clínica, ni responsabilitzar-se de l’atenció de pacients ingressats, ambulatoris o d’urgències. 
 • Les activitats en què intervingui seran planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals que prestin serveis en la unitat assistencial en la qual es faci l’estada i han de comptar amb el consentiment dels pacients per estar presents o participar en el seu diagnòstic o tractament mitjançant l’entrevista clínica, l’exploració o la realització de procediments de qualsevol tipus. Estarà obligat a conèixer i respectar la legislació espanyola respecte a protecció de dades de caràcter personal (llei 15/1999, de 13 de desembre) i garantir el secret professional tant durant l’estada a l’Hospital com després.
 • Ha d’estar col·legiat/da i disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que li cobreixi els riscos en què pugui incórrer com a conseqüència de les activitats dutes a terme durant la seva estada formativa.