Estades formatives d'especialistes d'hospitals de l'Estat espanyol

Les estades formatives d'especialistes d'hospitals de l'Estat espanyol són generalment curtes. Estan adreçades a especialistes de l’Estat espanyol o estrangers que estan treballant en centres sanitaris espanyols. Tenen una finalitat exclusiva de formació i reciclatge professional. No substitueixen totalment ni parcialment una formació reglada i no es tenen en consideració per a l’obtenció de cap titulació.

L’objectiu és conèixer l’organització d’un determinat procés, una unitat o aprendre tasques o habilitats molt concretes i específiques. Abans de començar l’estada, els especialistes han de tenir un pla de formació definit i un professional de l’Hospital responsable que planifiqui i supervisi les seves activitats.

Circuit de sol·licitud i incorporació

Primer pas

És imprescindible omplir el formulari per iniciar el tràmit. S'ha de fer com a mínim dos mesos abans de les dates desitjades. Si coneixes als professionals amb els quals vols fer l'estada, contacta primer amb ells per saber la seva disponibilitat. També és imprescindible que adjuntis al formulari la carta de la Comissió de Docència en què s'autoritza la rotació amb el nom i cognoms, l’especialitat, la unitat de rotació, les dates de rotació, la signatura del/la cap d’estudis i el segell de la Comissió de Docència. La fotografia que seleccionis ha de ser de mida carnet i ha de tenir el fons blanc.

Segon pas

La Comissió de Docència de l'Hospital valorarà la sol·licitud i emetrà una resposta el més aviat possible. En cas d'acceptació reuneix la documentació i envia-la a formacionexterna@vallhebron.cat amb una còpia del DNI (Document Nacional d'Identitat), una còpia del títol d'especialista, informe del responsable del centre on prestes els serveis acceptant i recomanant la estada.

Tercer pas

No et podràs incorporar a l'Hospital fins que no tinguis l'autorització formal, que només serà vàlida durant els dies especificats.

Quart pas

El dia que t'incorpores a l'Hospital, dirigeix-te a la Direcció de Docència per a realitzar els tràmits oportuns. Recorda que és indispensable que portis una fotocòpia del carnet de col·legiat. Així mateix, hauràs de signar un document de compromís en el qual s'especifica que coneixes, entens i acceptes les condicions establertes per l'Hospital.

Requisits

 • Ser especialista en ciències de la salut.
 • Tenir en el moment de fer l’estada una vinculació laboral de caràcter professional amb una institució pública o privada espanyola.

Condicions

 • La durada màxima de l’estada és de sis mesos.
 • L’autorització només és vàlida per a les dates pactades.

Relació dels professionals amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • Accediran al recinte hospitalari amb una finalitat exclusiva de formació.
 • L’acceptació de l’estada no estableix cap tipus de vinculació laboral amb l’Hospital i no es percebrà cap tipus de compensació econòmica ni retribució per part de l’Hospital durant el temps que duri la formació.
 • Estaran subjectes a la normativa i el reglament interns de l’Hospital, així com a les normes específiques del servei o la unitat on es realitzi la formació.
 • S’ha de disposar de targeta sanitària o, en cas dels professionals estrangers, d'una pòlissa d'accidents i una assegurança que els cobreixi l'assistència mèdica.
 • L’Hospital s’eximeix de qualsevol reclamació, pel que fa a malaltia comuna o accident que pugui sobrevenir com a conseqüència de la seva permanència a les dependències del centre, atès que l’estada és exclusivament per a formació. L’Hospital es reserva el dret de revocar el permís d’estada en qualsevol moment, si considera que s’han incomplert les condicions establertes.

Activitats dels professionals a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

 • El o la professional tindrà l’horari de formació que pacti amb el seu supervisor/a, en funció del programa i amb el vistiplau del o de la cap de servei o supervisor/a d’Infermeria.
 • No podrà signar documentació clínica, ni responsabilitzar-se de l’atenció de pacients ingressats, ambulatoris o d’urgències.
 • Les activitats en què intervingui seran planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals que prestin serveis en la unitat assistencial en la qual es faci l’estada i han de comptar amb el consentiment dels pacients per estar presents o participar en el seu diagnòstic o tractament mitjançant l’entrevista clínica, l’exploració o la realització de procediments de qualsevol tipus. Estarà obligat a conèixer i respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (RGPD, Reglament UE 2016/679 i LOPD 3/2018, de 5 de desembre) i garantir el secret professional tant durant l’estada a l’Hospital com després.
 • Ha d’estar col·legiat/da i disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que li cobreixi els riscos en què pugui incórrer com a conseqüència de les activitats dutes a terme durant la seva estada formativa.

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.