Condicions d’ús del servei Wi-Fi

Aquestes condicions d’ús dels serveis d’accés Wi-Fi tenen com a finalitat regular la seva utilització i determinar les condicions d’accés als continguts i serveis que, a través d’Internet, es posen a disposició de l’usuari. Per la present, Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut Català de la Salut, amb domicili Passeig de la Vall d’Hebron 119-129, 08035 Barcelona i amb CIF Q5855029D dedicat principalment a l’administració en matèria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, en endavant “HUVH” us informa de les presents condicions d’ús dels serveis d’accés Wi-Fi. HUVH us informa que les següents condicions podran ser modificades totalment o parcialment, sense previ avís i en qualsevol moment, per la qual cosa hauran de ser revisades a cada accés si aquest es realitza en diferents dies.

Característiques del Servei

L’accés via Wi-FI té caràcter gratuït per als usuaris conforme al que preveuen les Condicions Particulars, i es presta dins de cada establiment en les condicions següents i amb els límits següents:

HUVH no garanteix una determinada velocitat d’accés ni fiabilitat del servei, ja que pot variar de nombrosos factors, com, sense caràcter limitatiu, l’ample de banda, la capacitat de l’aparell, la potència del senyal o la quantitat d’usuaris connectats alhora. HUVH no es responsabilitza davant de l’usuari final del transport del senyal en què consisteix el servei d’accés a Internet ja que no subscriu un contracte de prestació del servei d’accés a Internet amb ells.

L’usuari és responsable de proveir-se del seu propi ordinador o dispositiu mòbil per accedir a Internet, així com de la correcta configuració del mateix. HUVH no subministra directament cap assistència tècnica o tecnològica ni font d’alimentació als pacients o acompanyants.

Obligacions de l’usuari/a

L’usuari/a es compromet a utilitzar el servei d’accés Wi-Fi de forma diligent i correcta i es compromet a no utilitzar-lo per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats i/o amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, així com a no fer cap tipus d’ús que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal del servei, els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic accessible a través d’Internet. HUVH declina qualsevol responsabilitat que se’n pogués derivar amb tota l’extensió que permeti l’ordenament jurídic.

Els trànsits suportats en aquest accés d’Internet són: navegació Web (http:), Navegació Web Segura són Secure Socket Layer (https:), Correu entrant (POP3) i Correu Sortint (SMTP). Altres trànsits derivats de l’ús de programari o serveis amb prestacions de videoconferències, estan limitats o podrien no funcionar correctament (vídeo streaming, jocs en línia, P2P, VPN, FTP etc.). Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, no es permeten intercanviar continguts que incloguin (i) material que infringeixi drets d’autor no degudament autoritzats, o que infringeixi qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial, (ii) material ofensiu per a la comunitat i la moral pública (iii) material que realitzi apologia del terrorisme, racisme, o altres conductes il·legals, (iv) material pornogràfic, especialment el que atempti contra menors, (v) materials amenaçadors, difamatoris o que incitin a la violència (vi) continguts il·legals o il·lícits de qualsevol naturalesa.

Així mateix, igualment a títol enunciatiu, però no limitatiu, l’usuari es compromet a no utilitzar, transmetre o difondre: (i) llenguatge difamatori, amenaçador o que sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones físiques i jurídiques, (ii) accedir il·legalment o sense autorització a sistemes, o xarxes que pertanyin a una altra persona, oa tractar de superar mesures de seguretat del sistema d’una altra persona (“hacking”), qualsevol activitat que pugui ser usada com a causant d’un atac a un sistema (escaneig de ports, etc.), (iii) Distribució de virus, cucs, troians a través d’Internet, o qualsevol altra activitat destructiva; Distribuir informació sobre creació o transmissió de virus per Internet, cucs, troians, saturació, “mailbombing”, o atacs de denegació de servei; Creació o gestió de bootnets; També activitats que interrompin o interfereixin en l’ús efectiu dels recursos de xarxa d’altres persones o la realització de “spamming”, (iv) Realitzar un ús fraudulent de l’adreça IP proporcionada a cada accés, (v) Qualsevol altra forma que sigui contrària, menyspreï o atempti contra els Drets Fonamentals i les llibertats. HUVH es reserva el dret a suspendre i/o bloquejar el servei de forma immediata i sense avís previ en cas de detectar usos del servei incomplint el que disposa aquesta clàusula, encara que el servei fos prestat en modalitat de pagament.

Responsabilitats

L’usuari accepta i comprèn que l’accés i l’ús del Portal Wi-Fi d’accés a Internet és sota responsabilitat pròpia. HUVH no assumeix cap responsabilitat respecte als usos que faci d’aquest servei, ni de les dades o informacions usades, tractades o transferides en i/o des d’Internet. Així mateix, se n’exclou qualsevol tipus de garantia o responsabilitat per la utilització del Portal, dels serveis i els continguts.

HUVH no presenta el servei com a propi, no ofereix les seves condicions de prestació ni preus, no factura directament als usuaris finals del servei ni tampoc els ofereix un servei d’atenció al client que correspondria al responsable de la salvaguarda dels drets dels usuaris receptors del servei. Únicament a títol enunciatiu però no limitatiu, l’exoneració de responsabilitat de HUVH comprèn qualsevol responsabilitat derivada de: l’absència total o parcial de disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei d’accés; virus o altres elements lesius als continguts o serveis facilitats a través de l’accés via Wi-Fi; la interrupció, la suspensió o la cancel·lació de l’accés, sigui parcial o total; la informació transmesa pels usuaris mitjançant el canal subministrat per aquest servei d’accés; els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a l’ús indegut d’aquest servei; la realització per part dels usuaris d’accessos no autoritzats a llocs protegits d’Internet, utilitzant qualsevol tècnica de hacking, cracking, etc., la manca de servei, lentitud de l’accés, etc.; els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure al coneixement que puguin tenir els tercers de l’ús d’Internet o que pugui fer l’usuari o que es pugui deure a l’accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació de qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota mena que els usuaris transmetin, difonguin, emmagatzemin, posin a disposició, eliminin, modifiquin o alterin de qualsevol forma, rebin, obtinguin o accedeixin a través del servei.

En cap cas HUVH, en relació amb el servei del Portal Wi-Fi d’accés a Internet, seran responsables davant de l’usuari final o terceres parts, per cap dany directe, indirecte o eventual, ni per qualsevol altre tipus de dany ocasionat com a conseqüència de l’incompliment del que estableixen aquestes condicions, incloent-hi danys emergents, lucre cessant, pèrdues de dades o programes, entre d’altres, fins i tot quan a HUVH li hagués estat advertida de la possibilitat d’aquests danys.

El servei d’accés Wi-Fi pot ser suspès o interromput per, entre d’altres, avaria, força major, o problemes en la línia sense avís previ, no donant dret a reclamacions i/o compensacions de cap tipus.

Legislació i jurisdicció

Aquestes Condicions d’Ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa al fur que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona. En cas que l’usuari tingui la condició de consumidor, el fur competent serà aquell que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció a consumidors.

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.