Comissió de Docència

L’Hospital gestiona la formació sanitària especialitzada mitjançant la Comissió de Docència. La Comissió de Docència és un òrgan col·legiat que té com a funcions principals planificar i organitzar la formació dels residents i supervisar la seva aplicació pràctica, així com controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en ciències de la salut.

Per aconseguir els seus objectius, la Comissió de Docència facilita la integració de les activitats formatives dels residents amb l’activitat assistencial diària de l’Hospital, mitjançant la planificació de l’activitat professional de manera conjunta amb els òrgans de direcció assistencial del centre. El Pla estratègic de docència i el Pla de gestió de la qualitat docent són dues eines fonamentals per garantir la qualitat i la millora continuada de la tasca docent de l’Hospital.

Funcions de la Comissió de Docència

Planificació i organització de la formació:

 • Aprova, a proposta dels corresponents tutors, l’itinerari formatiu de cadascuna de les especialitats. Aquest itinerari ha d’estar adaptat al programa elaborat per la corresponent comissió nacional de l’especialitat i publicat al BOE pel Ministeri de Sanitat.
 • Garanteix que cada un dels residents de les especialitats acreditades tingui el seu pla individual de formació, i verifica amb els tutors la seva adequació a l’itinerari formatiu.
 • Organitza les activitats formatives comunes dels residents, especialment les que afecten temes transversals.
 • Aprova i fomenta la participació dels residents en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques relacionats amb el programa.
 • Aprova les rotacions externes dels mateixos residents i les rotacions internes de residents d’altres hospitals.

Supervisió i avaluació

 • Elabora el protocol de supervisió dels residents i aprova les normes d’avaluació dels residents.
 • Revisa i aprova les avaluacions anuals.

Gestió de la qualitat

 • Elabora i aprova el Pla de gestió de qualitat docent del centre, i en supervisa el compliment.
 • Aprova els indicadors de qualitat docent de cada una de les unitats docents, i en supervisa el compliment.
 • Procura que en tots els dispositius de les unitats docents es produeixin les condicions adients per donar una correcta formació i per dur a terme una avaluació formativa dels residents.

Comunicació

 • Comunica, per les diferents vies disponibles, els avisos i les resolucions de la Comissió de Docència.

Tutories

 • Facilita la formació continuada dels tutors en metodologia docent i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.
 • Participa en l’acreditació i reacreditació dels tutors en els termes que estableixi el Departament de Salut.

Planificació general

 • Proposa a Gerència els objectius docents.
 • Aprova la memòria anual d’activitats docents del centre, elaborada per la cap d’estudis.
 • Informa, almenys anualment, sobre la capacitat docent del centre.
 • Proposa als corresponents òrgans de direcció que adoptin les mesures necessàries perquè es dotin la Comissió de Docència i els tutors dels mitjans materials i personals que siguin necessaris per a la correcta realització de les seves funcions.

Relacionades amb altres nivells formatius

 • Aprova les estades formatives dels professionals fora del període d’especialització, i vetlla perquè no interfereixin en la formació especialitzada.
 • Procura que hi hagi una adequada coordinació entre la formació universitària de grau i postgrau i la formació especialitzada.

Relacions exteriors

 • Aprova l’estructura de les unitats docents del centre i la participació de dispositius propis en unitats docents externes.
 • Proposa a Gerència, mitjançant la cap d’estudis, la signatura dels acords corresponents.
 • Manté relacions, mitjançant la cap d’estudis, amb la Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores, amb el Departament de Salut i amb els ministeris de Sanitat i Educació, o amb qualsevol altre organisme competent o relacionat amb la formació especialitzada.
 • Envia al Registre Nacional d’Especialistes en Formació les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les seves revisions i els períodes de recuperació que corresponguin.
 • Notifica al Registre Nacional d’Especialistes en Formació les excedències i altres situacions que repercuteixin en la duració del període formatiu.
 • Proposa la realització d’auditories docents als òrgans competents en la matèria.
 • Emet informes sobre la formació especialitzada, per pròpia iniciativa o a petició de les autoritats administratives.

Altres

 • Totes les funcions que li assigni el Departament de Salut o li atribueixin les disposicions reguladores de la formació sanitària.

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

Selecciona el butlletí que vols rebre:

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit a web@vallhebron.cat, indicant clarament a l’assumpte "Exercici de dret LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalitat: Gestionar el contacte de l'usuari
Legitimació: Acceptació expresa de la política de privacitat.
Drets: Accés, rectificació, supresió i portabilitat de les dades, limitació i oposició al seu tractament.
Procedència: El propi interessat.